top of page

Algemene voorwaarden/Overeenkomst deelnemer

 

Artikel 1:

 

Algemeen Deze overeenkomst wordt aangegaan op de hieronder gemelde voorwaarden. Geen overeenkomst of afspraak is gemaakt tussen Hoomrun Dance Studios (HDS) en cursist anders dan vermeld in deze overeenkomst.

 

Artikel 2:

 

Intellectueel eigendom De intellectueel eigendomsrechten en exploitatierechten met betrekking tot de dansschool , het beeld, geluidsmateriaal en/of choreografieën berusten wereldwijd, onbeperkt en uitsluitend bij Hoomrun Dance Studios (HDS). Ondergetekende mag het intellectueel eigendom derhalve op geen enkele wijze commercieel benutten zonder schriftelijk (per mail) toestemming te vragen. Bij schending is Hoomrun Dance Studios (HDS) gerechtigd een vergoeding van ten minste €500 per geval op te leggen, welke ook verrekend kan worden met eventuele openstaande tegoeden van ondergetekende.

 

Artikel 3:

 

Aansprakelijkheid Ondergetekende is bekend met de mogelijke risico’s van deelname en vrijwaart Hoomrun Dance Studios (HDS) van enige aansprakelijkheid. Ondergetekende heeft alle noodzakelijke maatregelen (waaronder verzekeringen) genomen om letsel en/of schade met betrekking tot zichzelf, Hoomrun Dance Studios (HDS) en derden te voorkomen of te dekken. Bij bezoek aan een locatie waarbij Hoomrun Dance Studios (HDS) huurder is van een ruimte maar geen eigendom is van Hoomrun Dance Studios gelden aanvullend de daarvoor bestemde huisregels. Hoomrun Dance Studios (HDS) is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein of pand. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Hoomrun Dance Studios (HDS) door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

 

Artikel 4:

 

Contributie 1) Ondergetekende verklaart na ondertekenen van het inschrijfformulier akkoord te gaan met betaling van de contributie d.m.v. automatische incasso. 2) Bij een betaalachterstand van een maand kan de deelnemer geweigerd worden in de les. 3) De datum van inschrijving is tevens de datum waarmee de ondergetekende en Hoomrun Dance Studios ( HDS) een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaan. De duur van de overeenkomst is tenminste één kwartaal. 4) Contributie dient te worden doorbetaald ongeacht of de ondergetekende present of absent is. 5) Betaling van de contributie gaat door gedurende het hele jaar, vakanties zijn reeds in het kwartaalbedrag verrekend. 6) Hoomrun Dance Studios (HDS) is gerechtigd om 1x per seizoen een verhoging op de contributie in te voeren. 7) Bij weigering van de incasso wordt € 15 ,- administratiekosten in rekening gebracht. 8) Alle kosten, welke voortvloeien uit niet nakoming van deze overeenkomst door de deelnemer komen voor rekening van de ondergetekende.

Artikel 5:

 

Opzegging Opzegging dient uiterlijk te geschieden 14 dagen voor het begin van een nieuw kwartaal.. Opzegging dient via de website te worden verstuurd. Deze opzegging moet afkomstig zijn van de ondergetekende zelf of door de ouders/verzorgers van de ondergetekende jonger dan 18 jaar. Vermeld duidelijk het onderwerp ‘Opzegging lidmaatschap’. De ondergetekende ontvangt een ontvangstbewijs per mail welke zal dienen als bewijs van opzegging. Twijfel je of de opzegging goed verwerkt is dan kun je altijd contact opnemen via e-mail: info@hoomrun.nl - Het bevriezen van het lidmaatschap kan alleen bij langdurige ziekte ( met doktersverklaring) en/of zwangerschap. Stuur hiervoor een email met als onderwerp ‘Bevriezen lidmaatschap’ naar info@hoomrun.nl - Betaalde contributie wordt niet teruggevorderd.

 

Artikel 6:

 

Lessen Hoomrun Dance Studios (HDS) is gerechtigd om de danslessen door een ander dan de vaste docenten te laten verzorgen. Bij het afmelden van een les door ziekte, studie enzovoorts krijgt men geen korting, wel is het mogelijk de gemiste les in te halen. In de lessen gelden huisregels die in de danszaal aan de muur hangen, Elke deelnemer wordt geacht deze huisregels voor aanvang van haar/zijn eerste les door te lezen.

 

Artikel 7:

 

Bepalingen omtrent COVID-19 7.1 Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal Hoomrun Dance Studios al het mogelijke in het werk stellen om alle activiteiten in de studio binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch blijft deelnemer eindverantwoordelijk voor het naleven van deze RIVM richtlijnen. De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID 19 gevolgen opgelopen tijdens activiteiten in de studio. 7.2 Organisator communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle gezondheidsregels worden besproken. 7.3 Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen zullen voor rekening van de deelnemer zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Organisator te wijten valt.

 

Artikel 8:

 

Wijziging De vermelde artikelen van deze overeenkomst kunnen indien noodzakelijk geacht door Hoomrun Dance Studios ( HDS) op elk moment eenzijdig gewijzigd worden. Wijzigingen zullen ten minste 14 dagen vooraf via de trainer of per mail worden gecommuniceerd

bottom of page